Men love women who initiate sex – 4 fun ways to do it.